СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗАСЕГНАТИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧИРЕН, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИ ПРАВА

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗАСЕГНАТИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧИРЕН, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИ ПРАВА

Относно: Приети пазарни оценки за парични обезщетения на собствениците на земеделски имоти, засегнати от сервитута на трасе за обект: Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ - надземна част“, през земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Чирен, община Враца, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

С Решение №822 по Протокол №55/31.01.2023 г. Общински съвет – Враца дава съгласие за учредяване право на строеж и сервитутни права в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София за обект „Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ - надземна част“, през земи от общинския поземлен фонд в землището на с.Чирен, община Враца, съгласно Подробен устройствен план – Парцеларен план и Подробен устройствен план –
План за застрояване, одобрени със Заповед №РД-02-15-144/22.12.2022 г. на Зам. - министъра на регионалното развитие и благоустройството.
С писмо вх. №2600 - 3273/09.12.2022 г.  на Община Враца, от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД е предоставена необходимата документация за прилагане на плана на територията на община Враца, с молба на основание чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, да се определи размерът на дължимото от „Булгартрансгаз“ ЕАД обезщетение за учредяване на право на строеж и сервитутно право, съгласно приложен списък на засегнатите имоти.                                                                                                      
Съгласно чл. 64, ал. 1, от ЗЕ при изграждане на газопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути, за което се дължи еднократно обезщетение. Съгласно чл. 64, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЕ, сервитутът е свързан с право на прокарване за целите на газопровода и в ограничаване ползването на засегнатите поземлени имоти. Съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗЕ, титулярът на учреденото право на прокарване - „Булгартрансгаз“ ЕАД, придобива право:
- на прокарване и изграждане на енергийни обекти – газопровод;
- представители на титуляра на сервитута да влизат и преминават през засегнатите имоти, както и право на преминаване на техника, необходима за изграждане и обслужване подземни и надземни съоръжения;
          - да извършва кастрене и рязане на дървета и храсти в сервитутните ивици на обекта за отстраняване на аварии.
В засегнатите поземлени имоти не се допускат:
- застрояване или засаждане на трайни насаждения в сервитутната зона;
- прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, освен в случаите, когато това е допустимо с нотариален акт, при спазване на съответните технически и други изисквания; промяната на собствеността на засегнатия имот и на линейния енергиен обект не прекратява действието на сервитутите;
- сервитутите са неделими права, могат да се използват и упражняват изцяло в полза на лицата, изграждащи и експлоатиращи енергийния обект;
- собственикът на засегнатия имот няма право да премества сервитута.
За определяне размера на обезщетенията за засегнатите имоти, от страна на Община Враца, е възложено на независим лицензиран оценител изготвянето на оценителски доклади за размера на сервитутното право.
    В тази връзка и на основание чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), комисия назначена със Заповед №879/14.05.2020 г. на Кмета на Община Враца, разгледа и определи, по пазарни цени, размера на дължимите обезщетения за учредяване на сервитутни права на елементи на техническата инфраструктура и необходимите сервитути на трасе на газопреносната мрежа, преминаващо през поземлени имоти - общинска и частна собственост, находящи се извън границите на урбанизираната територия, в землището на село Чирен, община Враца. Резултатите от работата на комисията са обективирани в Констативен протокол от 16.01.2023 г. по чл.210 от Закона за устройство на територията.
Комисията счита, че горните оценки са съобразени в максимална степен с пазарните условия, отразяващи обективно пазарните оценки на земеделски имоти за учредяване на сервитут и определя справедливо обезщетение за възникването на сервитута, респективно за ограничаването правото на собственост, без да лишава собственика от възможността да ползва недвижимия си имот, с изключение на наложените ограничения на закона.
   Във връзка с настоящото съобщение собствениците/наследниците на засегнатите имоти може да се явят в „Център за административно обслужване“, I етаж в сградата на Общинска администрация – гр.Враца, всеки работен ден от 08:00 до 18:00 часа, за да подадат заявление /по образец – Приложение №1/ и да посочат банкова сметка, по която да им бъде преведено обезщетението.
Сумата за обезщетението за сервитута на трасето е внесена по сметката на Община Враца и ще бъде изплатена, след като бъдат представени следните документи в оригинал или заверени копия:
1.    Лична карта – за справка;
2.    Документи за собственост на засегнатия/те имот/и – решение за възстановяване, нотариален акт, съдебно решение, договор за делба – заверено копие;
3.    Заверен от обслужващата банка документ с IBAN и BIC за банкова сметка, по която да бъде изплатено полагащото се обезщетение;
4.    Актуално удостоверение за наследници;
5.    Изрично пълномощно, в случай, че собственикът не се яви лично.
Необходимо е в заявлението да бъде посочен един представител на всички наследници, надлежно упълномощен за процедурата и  получаването на обезщетението, както и банкова сметка, по която да бъде преведено цялото обезщетение. Разпределението на обезщетението съобразно квотите на участие в собствеността към останалите наследници е ангажимент на титуляра на банковата сметка, по която Общината е превела дължимото обезщетение.
В случай, че се явят всички наследници, трябва да бъде посочен един от тях да подаде заявление и получи полагащото се обезщетение по банкова сметка на заявителя, като в този случай е необходимо собственоръчно останалите наследници да декларират желанието си.
На основание чл.210, ал.3 от ЗУТ съобщаваме приетите оценки на заинтересованите собственици/наследници, в табличен вид – обезщетения на собственици на засегнати имоти в землището на с.Чирен, а именно:
•    Таблица 1 - Булгартрансгаз – имоти

Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщението, решението на комисията може да бъде обжалвано чрез Община Враца до Административен съд – гр.Враца.

Приложение №1: Заявление до Кмета на Община Враца