10.05.2023 г. от 10:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след извършено разпределение по Протокол от 28.04.2022 г.

Заповед № 541/04.04.2023 г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след извършено разпределение по Протокол от 28.04.2022 г., на 10.05.2023 г. от 10:30 ч. в Конферентна зала на Община Враца

Приложение № 1

Заповеди за спечелили търга:

Заповед № 744/11.05.2023 г. за класиран на първо място и спечелил търг с  явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

Заповед № 745/11.05.2023 г. за класиран на първо място и спечелил търг с  явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

Заповед № 746/11.05.2023 г. за класиран на първо място и спечелил търг с  явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд