16.05.2023 г. от 10:30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

Заповед №603/18.04.2023 г. за откриване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд на 16.05.2023 г. от 10:30 часа

Заповед № 726/09.05.2023 г. за поправка на Заповед № 603/18.04.2023 г. на Кмета на Община Враца

Заповеди за спечелили търга: