17.05.2023 г. от 10:30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

Заповед №605/18.04.2023 г. за откриване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд на 17.05.2023 г. от 10:30 часа

Заповеди за спечелили търга: