Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Хале за производство на захрни изделия“, и „Изграждане на нов трафопост“, в ПИ 12259.1009.151, УПИ -II- 4, кв. 4, ж.к. „Сениче“, гр. Враца, община Враца, с възложител: „Синьо лято 23“ ООД и на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, Община Враца информира за: Осигурен обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

Съобщение