Покана за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец на 13.09.2023 г. от 13:00 ч. в залата на Общински съвет – Борован

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ

 

Уважаеми представители на публичния сектор, бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на общините Борован, Враца и Вършец,

Каним ви за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на община Борован, община Враца (без град Враца в строителните му граници) и община Вършец във връзка с изпълнението на Договор № BG06RDNP001-19.610-0004-C02 между Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Борован за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Борован - Враца - Вършец” ще се проведе на 13.09.2023 г. от 13:00 ч. в залата на Общински съвет – Борован, ул. “Освобождение“ № 1 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

2. Приемане на Устав на Сдружение „МИГ Борован – Враца - Вършец”.

3. Избиране на членове на Управителния съвет на Сдружението.

4. Избиране на Председател и на Заместник-председател на Управителния съвет на Сдружението.

5. Определяне размера на учредителната вноска и на годишния членски внос.

6. Други.

Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ следва да са с постоянен адрес и/или да работят на територията на действие на МИГ „Борован - Враца – Вършец“, когато са физически лица, или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Борован - Враца – Вършец“, когато са юридически лица.

Член на Сдружението може да бъде и клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ “Борован - Враца - Вършец” най - малко 5 години преди подаване на заявление  за членство в Сдружението.

Участниците, които не са подали до 5 септември 2023 г. регистрационна форма за участие в учредително събрание, придружена със съответните документи, е необходимо преди събранието да представят документите, които се изискват и които са посочени в регистрационната форма, достъпна на сайта на проекта https://mig-borovan-vratsa-varshets.com (Покана за участие в учредяването на Местна инициативна група Борован – Враца – Вършец, публикувана на 28 юли 2023 г.).

В случаите, когато физически лица и законно представляващи юридическите лица, подали регистрационна форма за участие в учредителното събрание, са възпрепятствани да участват лично, те могат да са представени от лица, представили изрично пълномощно.

Приложение:

Проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Борован - Враца - Вършец”