Покана за участие в обществено обсъждане на Проект на актуализация на план за интегрирано развитие на община Враца 2021-2027 г.

ДО
всички граждани и заинтересовани страни

 

Уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да Ви поканя за участие в публично обсъждане на Проект на актуализация на план за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 20, ал.2 от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за регионалното развитие, Община Враца предоставя възможност на заинтересованите лица да направят коментари и предложения по изготвения Проект на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

Актуализацията на Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Враца за периода 2021-2027г. се извършва на основание Закона за регионалното развитие - чл.8, (1), т. 3 , чл. 22. (1) 1., 3. и 4. от Правилника за неговото прилагане  и „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ.

Документът е публикуван на интернет страницата на Община Враца на електронен адрес: https://www.vratza.bg/files/c176a0a52f8fb97b0e8dac019bb56194.docx

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 21.12.2023 от 17:00 ч.
в Концертната зала на Община Враца.

 

Вашето участие е важно за нас! Заповядайте!

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца