Процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради - подбор на предложения

СТАРТИРА ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“

 

Стартира процедурата за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ по Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Настоящият втори етап на процедурата осигурява безвъзмездната финансова помощ в размер на  80 % от допустимите разходи за дейности по строително-монтажни работи.

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация, където се намира сградата.

Срокът за кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата в ИСУН е до 17:00 ч. на 29.02.2024 г., срокът за подаване на документи от сдруженията на собствениците в Община Враца е до 17:00 часа на 21.02.2024 г.

Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Крайният получател финансира изцяло със собствени средства следните дейности:

  • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
  • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
  • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
  • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
  • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
  • Въвеждане на обекта в експлоатация;
  • Публичност и информация на проекта;
  • Организация и управление на проекта.

 

По тази процедура за кандидатстване са допустими всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в които:

  • самостоятелните обекти в сградата са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик;
  • проектирани са преди 26 април 1999 г.

След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. В случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) не се постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, всички получени средства  подлежат на възстановяване.

 

ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Е НЕОБХОДИМО:

1. Учредено Сдружение на собствениците и регистрирано в регистър БУЛСТАТ;

2. Протокол за вземане на решения за участие в процедурата;

3. Изготвено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;

4. Извършено обследване за енергийна ефективност на сградата, резюме и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност на сградата;

5. Изготвена Количествено- стойностна сметка за предвидените за изпълнение СМР.