Областен информационен център – Враца продължава дейността си за още шест години

 

На 16.05.2024г. в заседателната зала на хотел Лева се проведе встъпителна пресконференция по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център - Враца през периода 2024 - 2029 г.”, Договор за БФП №BG16RFTA001-1.006-0008-С01 от 08.04.2024 г., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Областен информационен център – Враца ще продължи да изпълнява своята дейност и през следващите шест години, като с изпълнението на новия проект ще се развиват и три нови дейности. Екипът на центъра във Враца е добре познат на обществото.  Доказано е, че през годините от създаването си през 2012 г. до сега допринася с дейността си, както за населението на община Враца, така и за обществеността на цялата област с разпространението на информация за актуални възможности за европейско финансиране и добри практики. Работата на експертите в офиса е насочена към кандидати и бенефициенти по програмите, финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ (представители на бизнеса, на общини и кметства, на НПО, читалища, Регионално управление на образованието, образователни институции, регионални структури на министерства и агенции, представители на социално икономическите партньори, Бюра по труда, частни лица, предприемачи и др.); управляващите органи на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове за споделено управление; обществеността на област Враца, вкл. и регионални и национални медии. 
През следващите шест години екипът ще е ангажиран и с участието си в прилагането на интегрирания териториален подход за регионалното развитие чрез участието си в експертния състав към Регионалния съвет за развитие на Северозападен регион  (в звената за медиация и за публични консултации), чиято цел е намаляване на регионалните дисбаланси през новия програмен период  2021 – 2027 г. 
Нови акценти в дейността на ОИЦ-Враца са и информирането на обществеността по всички въпроси, свързани с процеса на обновяване при предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в изпълнение на Реформа C4.R5: „Обслужване на едно гише”, включена в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика” от НПВУ, както и провеждане на информационни кампании и събития относно финансовата подкрепа от програмите, финансирани от бюджета на ЕС по метода на пряко управление от Европейската комисия и съдействие на икономическите оператори за достъп до информацията в електронното приложение към „Официален вестник” на Европейския съюз. 
Бюджетът на проекта за предстоящите шест години е 862 594,99 лева., с които ще се осигури ефективното функциониране на ОИЦ-Враца (възнагражденията на служителите му и материално-техническата издръжка на офиса) и ще се обезпечат всички негови дейности.

Анелия Пеевска
Координатор проект