Проекти

Инвестиция „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Средношколско общежитие“ град Враца”

Пълна информация
Инвестиция „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност за сградата на ДГ „Единство, творчество, красота”

Пълна информация
МИГ

Пълна информация
Проект BG05M9OP001-6.004-0092-C01 „Патронажна грижа + в община Враца“ по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“

Пълна информация
Проект „Екологични и рециклиращи администрации”

Пълна информация
Проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения” по процедура BG05M9OP001-2.062

Пълна информация
Проект №BG05M9OP001-2.056-0019 „Социално - икономическа интеграция на уязвими групи от община Враца“, по процедура №BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент

Пълна информация
Проектът BG05M9OP001-6.002-0113 „Патронажна грижа + в община Враца“

Пълна информация
Международни проекти

Пълна информация