Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2020 година

РЕШЕНИЕ № 426 от 27.07.2021 година на Общински съвет - Враца относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2020 година

Консолидиран баланс и консолидиран отчет за приходите и разходите на Община Враца към 31.12.2020 година

Отчети за касово изпълнение към 31.12.2020 година

Предложение и проект на Решение относно годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2020 година

СПРАВКА за изпълнение на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Община Враца към 31.12.2020 година

СПРАВКА за изпълнение на разходите по параграфи на бюджета на Община Враца към 31.12.2020 година

СПРАВКА за изпълнение на разходите по функции и дейности на бюджета на Община Враца към 31.12.2020 година

ПРОГРАМА за капиталовите разходи в Община Враца към 31.12.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ за невъзстановените по бюджета временни безлихвени заеми и проектите, по които финансиращите органи са отказали верификация на разходи към 31.12.2020 г.

Обяснителна записка за изпълнение на проектите на Община Враца за 2020 г.

Отчет за изпълнение на проектите на Община Враца за 2020 г.

Отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева към 31.12.2020 г. без звената, прилагащи делегиран бюджет

Отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева към 31.12.2020 г. за звената, прилагащи делегиран бюджет

Отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева към 31.12.2020 г.

Отчет за състоянието на Общинския дълг към 31.12.2020 г.

Отчетна информация по чл.137, ал.1, т.2 от ЗПФ. Финансови показатели на контролираните от Община Враца лица, в подсектор "Местно управление" и контролираните от общината дружества

Отчетна информация по чл.137, ал.1, т.2 от ЗПФ. Информация за задължения към Община Враца (представената информация е при наличие на неизплатени задължения към бюджета на Община Враца към 31.12.2020 г.)

Информация за предоставени средства и разходи по проекти на контролираните от Община Враца лица в подсектор „Местно управление“  и контролираните от общината дружества

Отчетна информация по чл.137, ал.1, т.2 от ЗПФ и чл.9 ал.2 от ЗОД. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА по чл.8а от ЗОД

Отчетна информация по чл.137, ал.1, т.2 от ЗПФ и чл.9 ал.2 от ЗОД. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл.8а от ЗОД

ИНФОРМАЦИЯ за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година на община Враца

ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения за 2020 година

СПРАВКА за размера на просрочените вземания към 31.12.2019 г., които са събрани към 31.12.2020 година

СПРАВКА за разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета за 2020 г.

Приложение по т.2 от Правилата за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет по Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца

Пояснения за прилаганата счетоводна политика

СПРАВКА № 1 за промени в първоначално утвърдения бюджет за 2020 г. за делегирани от държавата дейности към 31.12.2020 г и СПРАВКА № 2 за промени в първоначално утвърдения бюджет за 2020 г. за местни дейности към 31.12.2020 г.

Одитен доклад на Сметна палата за заверка на Годишния финансов отчет на Община Враца за 2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 година