Oбщина Враца подготвя проектно предложение за кандидатстване

Община Враца подготвя проектно предложение за кандидатстване като бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

            Предвид предоставената възможност за стартиране на дейностите преди подписване на договора за БФП, както и непрекъсване при предоставянето на услугата, Община Враца обявява прием на документи от кандидат-потребители за периода от 26.09.2022 г. до 28.09.2022 г. включително. Документите по образец ще се получават и подават в стая № 34, входът от към кино Метропол. Допустимостта на лицата по определените целеви групи ще се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Враца.

            В дейностите за изпълнение на проекта се предвижда определяне на целевите групи, приготвяне и предоставяне на топъл обяд и реализиране на съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално и групово консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно индивидуалните им нужди.

            Процедурата „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на програмата за справяне с материални лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщване.

            В съответствие с целите на операцията, целевите групи са:

  • Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  • Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • Скитащи и бездомни лица;
  • Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1,     т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

С реализиране на заложените дейности ще се осигури помощ и подкрепа на 180 лица, отговарящи на условията по проекта. Приготвянето на храната ще се осъществява в две трапезарии на територията на града. Прясно приготвената топла храна, под формата на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт ще се предоставя в работните дни на всеки месец. Предоставянето на услугите по проекта ще стартират от 01.10.2022 г.