Уведомление за инвестиционно предложение: „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД В ОБЩИНА ВРАЦА, ЕТАП 1 – ОБЕКТИ: ж.к.“ Сениче“, бл. 51; ж.к. „Сениче“, бл. 70; ул. „Ангел Грамчев“ № 4; бул. „Демокрация“ № 29; ул. „Мито Орозов“ № 16; ж. к. „Дъбника

Съобщение

Уведомление за инвестиционно предложение: „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД В ОБЩИНА ВРАЦА, ЕТАП 1 – ОБЕКТИ: ж.к.“ Сениче“, бл. 51; ж.к. „Сениче“, бл. 70; ул. „Ангел Грамчев“ № 4; бул. „Демокрация“ № 29; ул. „Мито Орозов“ № 16; ж. к. „Дъбника“ бл. 41; ж.к. „Сениче“, бл. 68; ул. „Найден Геров“ № 10; ул. „Илия Кръстеняков“ № 14; ул. „Никола Вапцаров“ № 5; ул. „Никола Вапцаров“ № 3; ул. „Никола Вапцаров“ № 1; ул. „Никола Вапцаров“ № 2; ул. „Генерал Леонов“ № 94; ж.к. „Дъбника“, бл.140; бул. „Демокрация“ № 5; ул. „Иванка Ботева“ № 4; ж.к. „Сениче“, бл. 52; бул. „Васил Кънчов“ № 94, с възложител: ОБЩИНА ВРАЦА