Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Смяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия „Пп“ (за производствена и складова дейност) и изграждане на паркинг“, в поземлен имот с идентификатор 12259. 916.48, в землището на гр. Враца, община Враца , област Враца, с възложител: ЕТ „СИЛВИ –АНГЕЛ ИЛИЕВ“, гр. Враца и на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, Община Враца информира за: Осигурен обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС. Информацията е на разположение на заинтересуваните лица на официалната страница на Община Враца, за срок от 14 дни, считано от 15.08.2023г. За изразяване на писмени становища от заинтересувани лица: депозиране в деловодството на РИОСВ-Враца (през горепосочения срок), както и в деловодството на Община Враца.

Съобщение