Приключиха информационните срещи за представяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Борован – Враца – Вършец“

 

В периода 25-27 октомври 2023 г. в с. Челопек и с. Горно Пещене, община Враца, с. Борован и с. Малорад, община Борован, гр. Вършец и с. Спанчевци, община Вършец се проведоха информационни срещи за представяне на цели, приоритети, мерки и финансов план на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Борован – Враца – Вършец“. В тях се включиха представители на местна власт, училища и детски градини, неправителствени организации, читалища, църковни настоятелства, земеделски производители и бизнеса. В съответствие с основните приоритети пред подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023 – 2027 г., участниците приеха, че общата стратегическа цел на Стратегията за ВОМР на територията на Местна инициативна група (МИГ) „Борован – Враца – Вършец“ е интегрирано устойчиво местно развитие чрез насърчаване на икономическия растеж и заетостта, качествено образование, опазване на околната среда и оползотворяване на наличните предимства и ресурси. Обсъдени бяха приоритетите, специфичните цели и мерките, които да бъдат включени в Стратегията.  За да бъде територията на МИГ по-добро място за живеене с по-високо качество на живот, са предвидени инвестиции, насочени към земеделските стопанства, неселскостопански дейности, основни услуги и дребномащабна инфраструктура, повишаване на осведомеността на местното население относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците, работа със заинтересованите страни в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие, подкрепа за съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческото и природно наследство, запазване на духовния и културен живот на населението  в селските райони, подобряване на достъпа до трудова заетост, развитие на умения и  активизиране  на търсещите работа лица, осигуряване на достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми, дейности за териториално сътрудничество и тяхната подготовка и дейности по управление, мониторинг и оценка на стратегия за ВОМР и нейното популяризиране. В процес на преценка е дали да се включат мерки за внедряване на иновации в малки и средни предприятия, като продължава идентифицирането на фирми, които имат потенциал за развитие на кръгова икономика и капацитет за научни изследвания и иновации.

Изпълнението на планираните мерки ще допринесе за постигане развитие на конкурентоспособна местна икономика, подобряване средата на живот, укрепване на териториалната идентичност, маркетинг и собствени марки на база специфичния териториален потенциал и съхранение на културно-историческото и природно наследство, развитие на човешките ресурси, устойчиво териториално развитие и сближаване, развитие на местен капацитет за управление и оживление на територията.

По време на представяне на Стратегията най-голям интерес се прояви към възможностите, свързани с инвестиции в основни услуги и дребномащабна инфраструктура, инвестиции за неселскостопански дейности и за подкрепа за съхранение и популяризиране на местната идентичност. Участниците в информационните събития оценяват положително цялостната организация на срещите по проекта и изразяват удовлетворение както от получената информация, така и от възможността за дискусии. Предстои обществено обсъждане на цялостната Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Борован – Враца – Вършец“.

 

Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец“ се  изпълнява съгласно  Административен договор за БФП №  BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Очакваните основни резултати от неговото изпълнение са свързани с учредяване на  местна инициативна група, която обхваща територията на община Борован, община Вършец и 22 населени места на община Враца (без гр. Враца в неговите строителни граници) и изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 - 2027 г., с последващо кандидатстване за осигуряване на многофондово финансиране.